2. läheisten tilanteen tarkastelu ja kartoittaminen

Tässä luvussa tarkastellaan:

 • Miten nuoren tilanne vaikuttaa sinuun ja perheeseesi.
 • Läheisten hyvinvointia ja toimintatapoja.
 • Millaisena tilanne näyttäytyy eri perheenjäsenten silmin.

Sinun on tärkeää muistaa:

 • Et ole vastuussa läheisesi käyttäytymisestä.
 • Tilanteeseen on tarjolla apua ja asiat voivat mennä parempaan suuntaan.
 • Vaikka läheisen käytös ei heti muuttuisi, voit tehdä positiivisia muutoksia itsesi kannalta.
  (The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a.)

2.1 Vuorovaikutussuhteet

 

Päihteiden käyttö vaikuttaa aina myös läheisiin. Päihdesairaus aiheuttaa merkittävää stressiä niin päihteidenkäyttäjälle kuin läheisille. Muista, että läheinen ei aiheuta päihdesairautta. Läheiset pyrkivät selviytymään erittäin stressaavissa olosuhteissa parhaalla mahdollisella tavalla. (The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a, Leskinen ym. 2003.)

Päihdehoidossa keskitytään usein käyttäjään ja läheiset jäävät vaille tukea. Läheiset huolehtivat käyttäjästä unohtaen helposti oman hyvinvointinsa. (The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017b.) 

Sinulla voi olla esimerkiksi seuraavanlaisia tuntemuksia:

 

Mitä useampaan kohtaan vastasit myöntävästi, sen tärkeämpää on kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. (The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a.)

Esimerkkejä siitä, millainen käytös kuormittaa läheistä:

 

 • Nuori on manipuloiva ja valehtelee usein.
 • Nuori lainaa ja varastaa.
 • Nuori on ennalta-arvaamaton ja voi katoilla.
 • Nuori on vetämätön eikä tee sovittuja asioita.
 • Nuori ei huolehdi itsestään.
 • Nuori voi olla uhkaava ja väkivaltainen.
 • Nuoren elämäntilanne aiheuttaa huolta, pelkoa ja turvattomuuden tunnetta.
  (The Addiction and the Family International Network (AFINet) 2017a.)

Huumeiden käyttö aiheuttaa kriisin perheelle ja läheisille. Jokainen perhe ja läheissuhde on erilainen ja perheenjäsenet tai muut läheiset kokevat huumeiden käytön eri tavalla. Usein läheiset käyvät läpi samankaltaisia vaiheita kriisissä ja tilanteessa selviytymisessä. Jatkuvassa hälytystilassa eläminen on kuluttavaa ja aiheuttaa psyykkisiä sekä fyysisiä oireita.

Huumeriippuvuus voi alkaa hallita perheen tai muiden läheissuhteiden ilmapiiriä. Ilmapiiriä voidaan kuvata tunnekaruselliksi, jossa vaihtelevat pelko, syyllisyys, auttamisen halu ja sääli, tai vuoristoradaksi, jossa edetään kriisistä toiseen. Käytön aiheuttama persoonallisuuden muutos saa läheisen hämmennyksiin, sillä oma nuori on samanaikaisesti tuttu ja vieras.

Tilanteessa voidaan helposti alkaa varomaan tekemästä ”väärin” ja ajautua sietämään käytöstä, jota ei hyväksyttäisi muilta perheenjäseniltä tai läheisiltä. Jos perheessä toimitaan aina samalla tavalla, mikään ei todennäköisesti muutu. Mikäli tilanne ei tunnu ratkeavan perheen omin keinoin, kannattaa hakea apua. (Leskinen ym. 2003)

2.2 Sisarukset

 

Oman tilanteen kriisiytymisen myötä vanhempien voi olla hankala tunnistaa tilannetta, johon sisarukset joutuvat. Huomio saattaa keskittyä huumeita käyttävään nuoreen niin tiiviisti, että muiden sisarusten asiat unohtuvat. Vanhemmat voivat ajatella, että sisarukset selviävät itse tai he voivat ylihuolehtia sisaruksista. Sisarukset voivat molemmissa tapauksissa tapauksissa kokea vanhemmat epäoikeudenmukaisina ja välinpitämättöminä. Sisarukset saattavat joutua peittämään kriisin herättämät tunteet ja ne jäävät käsittelemättä. (Leskinen ym. 2003.)

Tavallisia tuntemuksia sisaruksille ovat yksinäisyyden, avuttomuuden ja ulkopuolisuuden tunteet. Sisarus voi ottaa suojelijan roolin suhteessa käyttäjään ja olla hänen uskottunsa. Sisarus voi kokea, ettei ole pystynyt auttamaan tarpeeksi tai hoitaa asioita toisen puolesta. Usein hän haluaa säästellä vanhempia totuudelta, salaisuus voi luoda syyllisyyden tunnetta. Sisarus voi myös kadehtia käyttäjän saamaa huomiota. Usein sisarus joutuu ottamaan vastuuta asioista, jotka eivät kuulu hänelle. (Leskinen ym. 2003.)

2.3 Parisuhde

 

K un nuori käyttää huumeita, vanhempi keskittää voimavaransa luonnollisesti hänen auttamiseensa. Kuormittumisen lisääntyessä vaikutukset muihin läheissuhteisiin alkavat näkyä ristiriitoina ja vuorovaikutuksen pulmina. Parisuhde on usein kovalla koetuksella ja sen hoitamisen tärkeys unohtuu voimavarojen keskittyessä muihin asioihin.

On hyvä muistaa, että ydinperheen lisäksi nykyperheet koostuvat lisääntyvästi erilaisista perhekokoonpanoista. Lähivanhemmat eivät välttämättä ole biologisia vanhempia ja biologisella etävanhemmalla voi olla vaikeuksia hahmottaa kokonaistilannetta välimatkan tai muiden syiden vuoksi. Moni vanhempi on tilanteessa myös aivan yksin. Nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä perheet ovat kuvanneet esiintyvän parisuhteen ristiriitoja ja toisen ymmärtäminen voi tuottaa vaikeuksia. Tärkeintä on huolehtia vuoropuhelun ja keskustelun ylläpitämisestä sekä yhteneväisistä toimintatavoista. Näin jokainen voi tukea toinen toisiaan tilanteessa ja nuori saa myös viestin, että hänen elämässään olevat aikuiset toimivat johdonmukaisesti ja rationaalisesti.

”Isä on olemassa, mutta eihän se ole pian 20 vuoteen pitänyt yhteyttä nuoreen kuin kaksi kertaa puhelimitse. Ei hän kykene tukemaan nuorta eikä minua.”

” Seurustelen, mutta ei nykyinen kumppanini ymmärrä tilannetta. Eikä edes halua ymmärtää. Olen aika yksin tilanteessa, kun en voi jakaa sitä kumppanini kanssa. Hän sanoo minulle, että voithan heittää hänet pihalle. Ei hän osaa ajatella tilannetta kannaltani. Koen itsekin ristiriitaisia tunteita.”

Kukin perheenjäsen reagoi kuormittavaan tilanteeseen omalla tavallaan. Erilaiset tavat reagoida voivat tuoda haasteita myös parisuhteisiin. Useimmiten haasteet liittyvät erilaisiin ajatusmalleihin ja siihen, että nuoren päihteidenkäyttö herättää jokaisessa erilaisia tunteita. Jokaisella on omat selviytymiskeinonsa, eikä ole olemassa yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa selviytyä tilanteesta.

Ristiriitoja syntyy, kun perheen vanhempien odotukset toisiaan kohtaan ovat epärealistisia, yhteistä aikaa ei ole, ja vuorovaikutus on kriisitilanteen vuoksi kärjistynyt syyttelyksi tai jopa välinpitämättömyydeksi. Jokainen vaikeassa tilanteessa oleva tarvitsee kuitenkin ymmärrystä. Kaikilla on oikeus saada emotionaalista tukea. Onkin tärkeää, että päihteitä käyttävän nuoren perheenjäsenet pääsevät keskustelemaan omista tuntemuksista, ristiriidoista sekä odotuksista. Aina tilanteeseen ei löydy ratkaisua, mutta avoin keskustelu auttaa ymmärryksen lisääntymisessä.

Haastavan tilanteen aiheuttama ristiriita voi näyttäytyä perheessä esimerkiksi niin, että toinen vanhemmista on etäinen ja pitää toimintaohjeita täynnä olevia luentoja. Toinen vanhempi taas reagoi kiukkuisella vuodatuksella ja toivottomalla itkulla. Tällaisessa tilanteessa tunteikkaasti reagoiva osapuoli voi kokea etäisen suhtautumisen rangaistuksena toisen jatkaessa luennointia ja käskyttämistä.

Tilanteen kuormittavuuden vuoksi ”syyllisen etsintä” on tavanomainen reaktio. Reaktion tarkoituksena on pohjimmiltaan itsesuojelu, mutta se sisältää molemminpuolista sanasotaa, syyttelemistä sekä moitteita. Nämä reaktiot aiheuttavat kielteisen vuorovaikutuksen kehän. Ihmisen toiminta haastavassa tilanteessa voi olla luontaista, opittua tai elämäntarinan vaikutuksesta syntyneitä reagointitapoja. Tärkeää on löytää yhteinen ”kieli”, keskustelu ja toisen asemaan asettumisen taito sekä halu. ( Johnson 2012.)

 

Tässä ohjeita pariskunnille toisen tukemiseen kuormittavassa elämäntilanteessa: 

 

Vihellä peli poikki

 • Luopukaa sinä-minä, väärä-oikea ja hyökkäys-puolustus -asetelmista. Pyrkikää löytämään me-asetelma.
 • Vastaa omasta toiminnastasi
  Tiedosta ja mieti, miten voitte yhdessä selviytyä tilanteesta. Miten ette ajaudu keskinäiseen riitaan, vaan mietitte yhteisiä selviytymiskeinoja. Miten sinä muutat toimintatapojasi ja kehität keskustelutaitoasi.
 • Vastaa omista tunteistasi
  Ole rehellinen. Tunnista ja tunnusta tunteesi. Kerro näkökulmastasi. Pohtikaa, mitkä tunteet ovat yhteisiä ja mitkä erillisiä. Miksi tunnet näin?
 • Tunnista miten omat tunteesi vaikuttavat kumppanin tunteisiin
  Tunnista tunteesi ja keskustele siitä, miten tunteenne vaikuttavat toisiinne. Opi näkemään, että teillä on tunnetasolla yhteys ja tunteet vaikuttavat aina lähimmäisiin ja heidän reaktioihinsa.
 • Kysy kumppanin syvimmistä tunteista
  Hakeudu samalle aaltopituudelle ja opi tunnistamaan kumppanin syvimpiä tunteita. Rauhoita tilanne ja pohtikaa yhdessä arkoja paikkoja ja voimakkaita reaktioita herättäviä tunteita, tapahtumia sekä niiden syitä.
 • Jaa omat syvimmät tunteesi
  Jaa suru, häpeä, pelot ja muut yleensä toiselta piilotetut tunteet. Jakaminen auttaa toista ymmärtämään sinua paremmin. Näin ymmärrys toisen reaktioita kohtaan lisääntyy. Usein myös läheisyys kasvaa ”itsensä paljastamisen” myötä.
 • Tee yhteistyötä
  Ota edellä mainitut askeleet. Tee yhteistyötä. Ymmärrys ja avoimuus helpottavat yhdessä työskentelyä ja kasvattavat läheisyyttä. Turvallisuus parisuhteessa kriisin keskellä lisääntyy.  (Johnson 2012.)

 

[wpforms id="239110" title="false" description="false"]
<div class="wpforms-container wpforms-container-full" id="wpforms-239110"><form id="wpforms-form-239110" class="wpforms-validate wpforms-form" data-formid="239110" method="post" enctype="multipart/form-data" action="/itseapuopas-luku-2/" data-token="aa1b2c6a6741ffaae8712757902b5c14"><noscript class="wpforms-error-noscript">Please enable JavaScript in your browser to complete this form.</noscript><div class="wpforms-page-indicator none" data-indicator="none" data-indicator-color="#72b239" data-scroll="1"></div><div class="wpforms-field-container"><div class="wpforms-page wpforms-page-1 "><div id="wpforms-239110-field_19-container" class="wpforms-field wpforms-field-pagebreak" data-field-id="19"></div><div id="wpforms-239110-field_11-container" class="wpforms-field wpforms-field-checkbox" data-field-id="11"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_11">1. Mihin hait tukea oppaasta?</label><ul id="wpforms-239110-field_11"><li class="choice-1 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_11_1" name="wpforms[fields][11][]" value="A) Omaan tilanteeseeni " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_11_1">A) Omaan tilanteeseeni </label></li><li class="choice-2 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_11_2" name="wpforms[fields][11][]" value="B) Läheisen tilanteeseen " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_11_2">B) Läheisen tilanteeseen </label></li><li class="choice-3 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_11_3" name="wpforms[fields][11][]" value="C) Asiakkaan tilanteeseen " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_11_3">C) Asiakkaan tilanteeseen </label></li><li class="choice-5 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_11_5" name="wpforms[fields][11][]" value="D) Mielenkiinnosta aiheeseen " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_11_5">D) Mielenkiinnosta aiheeseen </label></li></ul></div><div id="wpforms-239110-field_12-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="12"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_12">E) Johonkin muuhun, mihin?</label><input type="text" id="wpforms-239110-field_12" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][12]" ></div><div id="wpforms-239110-field_18-container" class="wpforms-field wpforms-field-pagebreak" data-field-id="18"><div class="wpforms-clear wpforms-pagebreak-left"><button class="wpforms-page-button wpforms-page-next" data-action="next" data-page="1" data-formid="239110" disabled>Seuraava</button></div></div></div><div class="wpforms-page wpforms-page-2 " style="display:none;"><div id="wpforms-239110-field_16-container" class="wpforms-field wpforms-field-checkbox" data-field-id="16"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_16">2. Mitä kautta löysit oppaaseen?</label><ul id="wpforms-239110-field_16"><li class="choice-1 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_1" name="wpforms[fields][16][]" value="A) Hakukoneen kautta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_1">A) Hakukoneen kautta </label></li><li class="choice-2 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_2" name="wpforms[fields][16][]" value="B) palasistaeteenpäin.fi -sivuilta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_2">B) palasistaeteenpäin.fi -sivuilta </label></li><li class="choice-3 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_3" name="wpforms[fields][16][]" value="C) Palasista eteenpäin -Facebook-sivuilta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_3">C) Palasista eteenpäin -Facebook-sivuilta </label></li><li class="choice-5 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_5" name="wpforms[fields][16][]" value="D) Muualta somesta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_5">D) Muualta somesta </label></li><li class="choice-7 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_7" name="wpforms[fields][16][]" value="E) sininauhaliitto.fi -sivuilta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_7">E) sininauhaliitto.fi -sivuilta </label></li><li class="choice-8 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_16_8" name="wpforms[fields][16][]" value="F) irtihuumeista.fi sivuilta " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_16_8">F) irtihuumeista.fi sivuilta </label></li></ul></div><div id="wpforms-239110-field_17-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="17"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_17">G) Muualta, mistä? </label><input type="text" id="wpforms-239110-field_17" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][17]" placeholder=" " ></div><div id="wpforms-239110-field_21-container" class="wpforms-field wpforms-field-pagebreak" data-field-id="21"><div class="wpforms-clear wpforms-pagebreak-left"><button class="wpforms-page-button wpforms-page-next" data-action="next" data-page="2" data-formid="239110" disabled>Seuraava</button></div></div></div><div class="wpforms-page wpforms-page-3 " style="display:none;"><div id="wpforms-239110-field_15-container" class="wpforms-field wpforms-field-checkbox" data-field-id="15"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_15">3. Mikä oppaassa oli hyvää? </label><ul id="wpforms-239110-field_15"><li class="choice-1 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_15_1" name="wpforms[fields][15][]" value="A) Selkeys / luettavuus " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_15_1">A) Selkeys / luettavuus </label></li><li class="choice-2 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_15_2" name="wpforms[fields][15][]" value="B) Tehtävät " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_15_2">B) Tehtävät </label></li><li class="choice-3 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_15_3" name="wpforms[fields][15][]" value="C) Esimerkit ja tarinat " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_15_3">C) Esimerkit ja tarinat </label></li><li class="choice-5 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_15_5" name="wpforms[fields][15][]" value="D) Pituus " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_15_5">D) Pituus </label></li></ul></div><div id="wpforms-239110-field_22-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="22"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_22">E) Jokin muu, mikä?</label><input type="text" id="wpforms-239110-field_22" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][22]" ></div><div id="wpforms-239110-field_23-container" class="wpforms-field wpforms-field-pagebreak" data-field-id="23"><div class="wpforms-clear wpforms-pagebreak-left"><button class="wpforms-page-button wpforms-page-next" data-action="next" data-page="3" data-formid="239110" disabled>Seuraava</button></div></div></div><div class="wpforms-page wpforms-page-4 last " style="display:none;"><div id="wpforms-239110-field_14-container" class="wpforms-field wpforms-field-checkbox" data-field-id="14"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_14">4. Mitä jäit kaipaamaan? </label><ul id="wpforms-239110-field_14"><li class="choice-1 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_14_1" name="wpforms[fields][14][]" value="A) Selkeyttä " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_14_1">A) Selkeyttä </label></li><li class="choice-2 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_14_2" name="wpforms[fields][14][]" value="B) Tehtäviä " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_14_2">B) Tehtäviä </label></li><li class="choice-3 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_14_3" name="wpforms[fields][14][]" value="C) Kuvia / videoita " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_14_3">C) Kuvia / videoita </label></li><li class="choice-5 depth-1"><input type="checkbox" id="wpforms-239110-field_14_5" name="wpforms[fields][14][]" value="D) Esimerkkejä ja tarinoita " ><label class="wpforms-field-label-inline" for="wpforms-239110-field_14_5">D) Esimerkkejä ja tarinoita </label></li></ul></div><div id="wpforms-239110-field_24-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="24"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_24">E) Tietoa, mistä? </label><input type="text" id="wpforms-239110-field_24" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][24]" ></div><div id="wpforms-239110-field_26-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="26"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_26">F) Vähemmän tietoa, mitä jättäisit pois? </label><input type="text" id="wpforms-239110-field_26" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][26]" ></div><div id="wpforms-239110-field_25-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="25"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-239110-field_25">G) Jotain muuta, mitä?</label><input type="text" id="wpforms-239110-field_25" class="wpforms-field-large" name="wpforms[fields][25]" ></div><div id="wpforms-239110-field_20-container" class="wpforms-field wpforms-field-pagebreak" data-field-id="20"><div class="wpforms-clear wpforms-pagebreak-left"></div></div></div></div><div class="wpforms-submit-container" style="display:none;"><input type="hidden" name="wpforms[id]" value="239110"><input type="hidden" name="wpforms[author]" value="1"><input type="hidden" name="wpforms[post_id]" value="4847"><button type="submit" name="wpforms[submit]" class="wpforms-submit om-trigger-conversion" id="wpforms-submit-239110" value="wpforms-submit" aria-live="assertive" >Lähetä</button></div></form></div> <!-- .wpforms-container -->